SZKOŁA
UCZNIOWIE
NAUCZYCIELE
KANDYDACI
ZASADY PRZYJĘCIA DO SPOŁECZNEGO LICEUM
PODANIE DO SPOŁECZNEGO LICEUM
Rekrutacja - kryteria naboru
Rekrutacja odbywa się bezpośrednio w siedzibie szkoły. Społeczne Liceum nie jest uwzględnione przez
Wydział Edukacji Kwidzyńskiego Starostwa Powiatowego w naborze elektronicznym.

Pierwszeństwo w przyjęciu do SLO mają osoby z wysoką punktacją na egzaminie  gimnazjalnym. Ponadto
decyduje suma punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum (j. obcy, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia,
historia) oraz inne  osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. Laureaci oraz
finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przyjmowani są poza kolejnością.
Profile
Proponujemy nowe kierunki edukacji zorientowane na wymagania współczesnego rynku i Twoje
zainteresowania:
politechniczny
medyczny
dziennikarski
humanistyczno-językowy
menedżersko-ekonomiczny
autorskiStypendia
Dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla Gimnazjalistów nauka w SLO jest bezpłatna.
Natomiast finaliści otrzymują zniżkę w wysokości 30% przez cały okres kształcenia. Ponadto uczniowie
osiągający bardzo dobre wyniki w nauce otrzymują zniżki: np. za śr. 4,75 przysługuje 20% bonifikaty.
Czesne
Laureatom gwarantujemy bezpłatną edukację.
Opłaty za naukę wahają się od 0-350 zł miesięcznie;
Szkoła oferuje szeroki wachlarz stypendiów:
dla finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych;
dla uczniów osiągających wysokie lokaty w olimpiadach przedmiotowych;
Szeroka oferta zniżek w czesnym dla wszystkich uczniów

ULOTKA SPOŁECZNEGO LICEUM
Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy I Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie
Rok szkolny 2018/2019
Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły
(telefonicznie: 55 261 22 87, 794 992 260 lub na miejscu)

Laureaci oraz finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przyjmowani są poza
kolejnością.


O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej  liceum ogólnokształcącego, decyduje suma
punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym:

punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach egzaminu; wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali
procentowej dla zadań z zakresu: j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie,
matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia); język obcy
nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według rozporządzenia
MEN: wynik procentowy z ww.  zakresów mnożony przez 0,2 pkt;

b) punkty uzyskane z zajęć edukacyjnych wymienionych  na świadectwie
ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym - przyznaje się po 18  punktów,
bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;


c) świadectwo  ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów;

d) punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych zgodnie z rozporządzeniem MEN - 18 punktów;

e) punkty do osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej - 3 punkty.

Podanie o przyjęcie do szkoły - dostępne na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.


Terminy rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem nr 24 /2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z
dnia 13kwietnia 2017 r. Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2017/2018

Składanie podania (wniosków o przyjęcie do szkoły  ponadgimnazjalnej) od 8maja 2017r.

W okresie od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca  2017r. do godz. 15.00:

- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum  oraz o
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęć legitymacyjnych.

Do 7 lipca 2017r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 7 lipca 2017r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Społecznym Liceum
Ogólnokształcącego.


Rodzic o przyjęciu dziecka zostanie również poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Rodzice uczniów przyjętych do klasy pierwszej zobowiązani są do podpisania "Umowy o
świadczeniu usług oświatowych" dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 14 dni od ogłoszenia
listy uczniów przyjętych do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

Niedopełnienie formalności w podanych terminach powoduje skreślenie z listy.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna w składzie:
nauczyciel języka polskiego, nauczyciel matematyki, nauczyciel języka obcego nowożytnego,
pedagog szkolny.
WYSIWYG Web Builder
PREZENTACJA SPOŁECZNEGO LICEUM
Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
z Ministerstwa Edukacji
List Minister Edukacji do Rodziców
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020